Masurenforschung

U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918Angaben zur Quelle

  • Titel U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 
    Kurztitel U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 
    Quellen-Kennung S49 
    Verknüpft mit Kapuschat, Franz
    Rehan, Fritz Johann